Salgsbetingelser for function Products AS

Følgende vilkår er gjeldende for alle leveranser fra function Products AS, med mindre annet er skriftlig avtalt:

Tilbud

Tilbud er kun gjeldende innenfor den perioden som er angitt på tilbudet. Er ikke tilbudsperiode angitt gjelder tilbudet 1 mnd fra tilbudsdato.
Tilbudet er kun gjeldende mot det firma som er angitt i tilbudsdokumentet. Avtale er først inngått når ordrebekreftelse foreligger.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og er eks. mva., miljøgebyr og frakt. function Products AS forbeholder seg retten til å endre prisen som følge av endringer i våre innkjøpspriser, valutaendringer, samt endringer i myndighetspålagte avgifter.

For fakturabeløp mindre enn NOK 500,- pålegges det et småordretillegg på NOK 100,-

For skaffevarer vil alle tilleggsomkostninger fra leverandør og transportør belastes kjøper.

Betalingsbetingelser
Betaling skal finne sted innen 10 dager fra fakturadato, om ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes det 12,75 % rente p.a. function
Products AS kan foreta fortløpende delleveranser og delfaktuering.

Leveringsbetingelser
All varelevering er om ikke annet er angitt EXW (incoterms 2000) function Products AS sitt lager i Kanalveien 117b, 5068 Bergen.
Leveringstid blir spesifisert på ordrebekreftelsen. Ved forsinket levering skal kjøper underrettes så snart som mulig. function Products AS tar
forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
function Products AS har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjon som kunden er
ansvarlig for.

Forsendelsen forsikres kun etter kjøpers ønske og for kjøpers regning dersom ikke annet er avtalt. Et slikt ønske må meddeles function Products AS skriftlig, og i god tid før levering.

Salgspant
function Products AS har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for kjøpesummen med tillegg for eventuelle omkostninger og rentekostnader frem til faktura i sin helhet er betalt.

Garantistillelse
function Products AS vil ved prosjektleveraser kreve bankgaranti for å gi kundekreditt.

Reklamasjon
Ved varemottak plikter kjøper å inspisere varene, og eventuelle feil eller mangler må meddeles function Products AS innen 7 kalenderdager.
Reklamasjonsfristen er 12 kalendermåneder fra levering. Vi vil innen denne fristen erstatte/reparere varen som etter vår godkjennelse viser seg å være defekt som følge av fabrikasjons og materialfeil. Er varene reparert eller endret uten vår samtykke, eller dersom det viser seg at varene er brukt eller installert på feilaktig måte vil reklamasjonen bli avvist.

function Products AS påtar seg ikke ansvar for utgifter til demontering av defekte varer, eller skader av enhver art som følge av feil ved leverte varer. function Products AS er uten ansvar for eventuelle mangler som reklameres etter utløpet av ovennevnte frister. Reklamasjonsretten omfatter ikke skader som følge av normal slitasje. Forsendelser til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko.

Reparasjon
Reparasjon etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøperen, og skjer for kjøpers risiko.

Retur for kreditering
Retur av kjøpte varer kan kun skje etter samtykke fra function Products AS og skjer for kjøpers regning og risiko. Varene må være i original stand og i originalemballasje uten skade av noen art. Ved retur skal function Products AS sitt returskjema medfølge. Dersom ikke returskjemaet er vedlagt vil ikke returen bli behandlet.

Retur blir kun akseptert for standard lagervare. Bestillingsvare krediteres kun dersom vår leverandør aksepterer retur fra oss. Varer eldre en 3 mnd tas normalt ikke i retur.

Retur av varer som er feilsendt av function Products AS blir kreditert i sin helhet.

Ved feilbestilling og lignende, hvor de ovennevnte kravene er tilfredstilt beregnes et returgebyr på 20 % av varens nettopris, med et minstebeløp på NOK 300 kr.

Service
Montering, idriftsettelse og kursing inngår ikke i prisen, men kan tilbys på forespørsel. En slik service blir eventuelt belastet etter gjeldende satser.

Garanti
function Products AS følger garantibetingelser gitt av produsent/leverandør på solgte varer. function Products AS dekker under ingen
omstendigheter kjøpers indirekte tap og / eller konsekvensskade.

Taushetsplikt
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger om den annen parts tekniske forhold, bedriftsinterne forhold, forretningsanalyser, samt forretningshemmeligheter som partene får kunnskap om i forbindelse med avtalen.

Annullering
Kjøpsordre kan kun sies opp med function Products AS sitt skriftlige samtykke. Kostnader knyttet til annulleringen belastes kjøper, minimum 10 % av ordrens verdi. Annullering av bestillingsvarer kan kun godtas dersom vår leverandør godtar annulleringen.

Tvister som oppstår i forbindelse med bestillingen skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Bergen Tingrett som verneting.